Vilka är vi?

Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus.

Malmökoden sätter, liksom Teater InterAkts tidigare föreställningar, ljuset på dem vars röster inte hörs i samhället. Alla föreställningar utgår från dokumentärt material, och skildrar på olika sätt individens möte med samhället och dess institutioner. Fokus ligger på de etiska och existentiella frågor som väcks när människan möter systemet – både som tjänsteman/anställd och brukare/patient/klient. Att skapa rum för dialog mellan dem som utför ett arbete och dem som är objekt för utförandet, mellan aktörer med olika maktpositioner, är en av Teater InterAkts målsättningar. I Songs From the Silent Voice (2007) stod psykisk sjukdom och psykvård i fokus, och i Rymden emellan (2010) skildrades demenssjukdom och äldrevård. Sedan 2011 arbetar Teater InterAkt tillsammans med personer med erfarenhet av papperslöshet i Malmö. Det mest uppmärksammade samarbetet, No border musical (2012), spelade för utsålda hus på bl.a. Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm. Under 2014-2015 fortsätter Teater InterAkt att fördjupa och utveckla arbetet med att undersöka Sveriges och Europas migrationspolitik tillsammans med dem som verkligen berörs av den.

Parallellt med det konstnärliga arbetet med föreställningar utvecklas Teater InterAkt till form och innehåll genom internationella konstnärliga utbyte med ett antal teatergrupper/scenkonstnärer från Europa, Asien, Sydamerika och USA Bland dessa kan nämnas Evette Hornsby Minor, skådespelare och professor i genus vid Canton Univesity, NY som teater InterAkt besökte våren 2011 med föreställningen Songs from the silent voice och Cia de Teatro fase 3 från Brasilien som gästade den internationella teaterfestivalen Den tredje åldern som arrangerades av Teater InterAkt med stöd av Lunds kommun och Konstnärsnämnden hösten 2011.

Vad betyder konstnärlig kvalitet för oss?
Konstnärlig kvalitet är djärvhet: att vara besvärlig, provocera och göra fel. Konstnärlig kvalitet är rakhet: en ärlig röst, ett äkta uttryck. Konstnärlig kvalitet är lekfullhet: experiment, lust och sensualitet. Konstnärlig kvalitet är djup: komplexitet och personlighet.

Bra scenkonst är scenkonst som öppnar ögon, utmanar och inger hopp. Bra scenkonst väcker lust till handling och skapande.

Vilket är vårt konstnärliga uttryck?
Teater Interakt skapar multidisciplinär scenkonst med rika bildvärldar som går igenom språkbarriärer. Vi utnyttjar till fullo teaterns förmåga att förmedla på många olika plan samtidigt. Vi undersöker också textens möjlighet att gå bortom det vi vanligtvis förknippar med dramatik. Föreställningarna kan beskrivas som dokumentärpoetiska, och kännetecknas av ett repetitivt, cirkulärt berättande.

Vi gillar: comunityteaterns dokumentära, publiknära anslag – den fysiska teatertraditionens obändiga sökande efter en gestaltning bortom orden – språkkonstruktivismens lek med språkliga uttrycksmedel.

Vi vill skapa bruksteater, men utan att göra avkall på teknik, estetik och konstnärligt gränsöverskridande. Vi tar vår publik på högsta allvar och gör dem till medskapare i våra verk.

Varför använder vi teatern som uttryckssätt?
Vi älskar teatern för den direkt mellanmänskliga relation som den förmår skapa. Öga mot öga, ett direkt möte, två subjekt, inte ett subjekt som betraktar ett objekt. Teater har en exceptionell förmåga att tillgängliggöra det svårgripbara, väcka genklang och föda en rörelse i oss som driver oss att verka/uttrycka.